Artykuły

Refundacja leków.

Refundacja leków.

W Polsce na dzień dzisiejszy jest dostępnych około dwóch tysięcy produktów leczniczych objętych refundacją. Refundacja jest to termin oznaczający, że ubezpieczony pacjent, który posiada właściwie wystawioną receptę otrzymuje środek leczniczy bezpłatnie, bądź płaci tylko część jego ceny. Pozostałe koszty są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze składek zdrowotnych opłacanych przez osoby ubezpieczone. Minister Zdrowia ma obowiązek aktualizować listę leków refundowanych co dwa miesiące. W ten sposób zapewnia społeczeństwu skuteczne i bezpieczne leki przy obniżeniu kosztów ich otrzymania. Na liście powinni znajdować się produkty posiadające wysoki efekt terapeutyczny, być bezpieczne, ale również uwzględnia się ich koszty. Jej dość częsta aktualizacja pozwala na wprowadzenie na nią coraz to nowych leków o udowodnionych efektach terapeutycznych oraz leków generycznych, tzn. odpowiedników oryginalnego produktu, zawierających tę samą substancję czynną, ale często o niższej cenie. Obwieszczenie Ministra Zdrowia dotyczące refundacji oprócz listy leków nią objętych zawiera również poziom refundacji dla poszczególnych środków (tzn. odpłatność oraz limit refundacji) oraz określenie w jakich wskazaniach medycznych dany lek jest współfinansowany.

Produkty lecznicze podlegające refundacji przez NFZ

Refundacji oprócz leków podlegają również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są dostępne w aptekach ogólnodostępnych po okazaniu recepty lekarskiej. Refundacji podlegają ponadto leki recepturowe, które zostały sporządzone z surowców farmaceutycznych oraz leków gotowych (objętych refundacją), pod warunkiem, że ilość leku w dawce jednorazowej jest mniejsza niż najmniejsza dawka leku gotowego w formie stałej, stosowana doustnie, bądź doodbytniczo. NFZ finansuje również koszt zakupu produktów leczniczych, które nie są dostępne w Polsce, a zostały sprowadzone do naszego kraju na zasadzie importu docelowego. Ponadto bezpłatne leki i wyroby medyczne przysługują pacjentom, którzy zostali przyjęci do szpitali, bądź innych zakładów opieki zdrowotnej oraz podczas wykonywania zabiegów leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych, a także w stanach nagłych przy udzielaniu pierwszej pomocy przez służby do tego uprawnione. Wszelkie produkty lecznicze objęte refundacją powinny posiadać unikalny kod EAN (Europejski Kod Towarowy), który umożliwia ich odróżnienie od środków nie finansowanych z pieniędzy NFZ-u.

Produkty lecznicze przepisywane przez lekarzy na receptach posiadają jedną z dwóch kategorii dostępności refundacyjnej. Pierwsza z nich polega na tym, że dany preparat jest refundowany z określoną odpłatnością we wszystkich wskazaniach, które są wymienione w jego dokumentacji, gdy został on zgłaszany do obrotu. Druga z nich polega na tym, że pacjentowi należy się lek refundowany tylko wtedy jeśli został przepisany jedynie w celu leczenia wyszczególnionych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia wskazaniach. Przepisanie tego leku poza tymi wskazaniami sprawia, że lek nie może zostać refundowany.

Kategorie odpłatności produktów leczniczych

Każdy produkt leczniczy, który znajduje się na liście refundacyjnej posiada określoną, stałą cenę, poziom odpłatności oraz limit finansowania przez NFZ.

  1. Bezpłatny (B)- ten poziom odpłatności obejmuje produkty lecznicze, które mają udowodnioną skuteczność w leczeniu nowotworu złośliwego, zaburzenia psychotycznego, upośledzenia umysłowego, zaburzenia rozwojowego, bądź choroby zakaźnej o szczególnym zagrożeniu epidemiologicznym dla populacji. Pacjent może otrzymać te preparaty za darmo, gdy nie przekraczają one limitu finansowania przez NFZ, bądź płacą różnicę między nim a ceną detaliczną, np.: lek kosztuje 30zł, limit finansowania wynosi 20 zł; pacjent musi dopłacić różnicę, tj.: 30zł-20zł=10zł.
  2. Ryczałt (R)- należą tutaj produkty lecznicze, których stosowanie jest wymagane przez ponad 30 dni lub gdy koszt ich stosowania przekraczałby wartość określoną w ustawie, a ich zażywanie wymagało czasu krótszego niż 30 dni. Obecnie ryczałt na lek refundowany wynosi 3,20zł. Oznacza to, że jeśli cena detaliczna leku jest niższa niż limit finansowania przez NFZ to pacjent ponosi tylko koszt ryczałtu. Natomiast, gdy limit finansowania przekracza wartość ceny detalicznej to do kosztu ryczałtu należy doliczyć również różnicę między limitem a ceną, np.: cena leku wynosi 15 zł, limit finansowania wynosi 10zł; pacjent płaci różnicę, tj.: 15zł-10zł=5zł i dodatkow koszt ryczałtu, czyli razem 5zł+3,20zł=8,20zł.
  3. Poziom odpłatności 50%- obejmuje on leki, których stosowanie jest wymagane przez okres krótszy niż 30 dni. W tym przypadku jeśli cena detaliczna leku jest wyższa niż limit finansowania to pacjent ponosi koszt 50% limitu finansowania oraz różnicę między limitem a ceną, np.: cena leku wynosi 50zł, a limit finansowania 30zł; pacjent ponosi koszt 50% limitu, czyli 30zł x 50%= 15zł oraz różnicę między limitem a ceną: 50zł-30zł=20zł, czyli razem 15zł+20zł=35zł.
  4. Poziom odpłatności 30%- do tej kategorii należą wszystkie produkty lecznicze, które nie zostały zakwalifikowane do pozostałych. Analogicznie do poprzedniego przypadku, pacjent musi ponieść koszt 30% limitu finansowania leku oraz jeśli limit finansowania jest niższy od ceny detalicznej to dodatkowo różnicę między nimi, np. cena leku wynosi 100zł, limit finansowania 70zł; pacjent zapłaci: 70zł x 30%=21zł oraz różnicę: 100zł-70zł=30zł, czyli razem 21zł+30zł=51zł.

Kto jest uprawniony do korzystania z refundacji?

Prawo do skorzystania z refundacji produktów leczniczych ma każda osoba, która jest w Polsce ubezpieczona. Sprawdzenie czy pacjent jest uprawniony do korzystania ze świadczeń NFZ-u należy do obowiązków lekarza wypisującego receptę i określającego poziom odpłatności za leki na niej znajdujące się. Uprawnienia pacjenta można łatwo sprawdzić poprzez Elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ). Jeśli weryfikacja przebiegła negatywnie to pacjent, bądź jego prawny opiekun może wypełnić specjalne oświadczenie, w którym może zdeklarować przysługujące mu świadczenia zdrowotne. Ponadto można posłużyć się jednym z dokumentów, który poświadczy o płacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku pracowników jest nim miesięczny raport ZUS wydany przez pracodawcę lub legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątką pracodawcy. Osoba posiadająca własną działalność gospodarczą w takim przypadku winna przedstawić aktualny dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne. Emeryci lub renciści okazują legitymację emeryta, bądź rencisty lub aktualny odcinek emerytury, bądź renty. Rolnicy mogą przedstawić aktualne zaświadczenie lub legitymację z pieczątką KRUS, natomiast podopieczny Ośrodka Pomocy Społecznej legitymację, wydaną przez ten podmiot. Warto zaznaczyć, że prawo do korzystania z refundacji mają wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18 lat oraz kobiety w ciąży. Ze świadczeń NFZ mogą korzystać również obcokrajowcy z innego państwa Unii Europejskiej. Osoby te, które na stałe zamieszkują nasz kraj powinny posiadać oświadczenie wydane przez NFZ, natomiast obcokrajowcy, którzy jedynie przebywają na terytorium Polski muszą legitymować się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Świadczenia przysługujące pacjentom ze specjalnymi uprawnieniami

Inne zasady obowiązują w przypadku pacjentów, którzy posiadają dodatkowe uprawnienia. Do takich świadczeniobiorców należą:

Inwalidzi wojenni (IB)- inwalidzi wojenni oraz ich małżonkowie, którzy są na ich utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po inwalidach wojennych otrzymują wszystkie leki dostępne w Polsce na receptę bezpłatnie bez dopłaty do limitu.

Inwalidzi wojskowi (IW)- otrzymują oni bezpłatnie, we wszystkich wskazaniach, wszystkie leki dostępne w Polsce na receptę z dopłatą do limitu, czyli jeśli cena detaliczna jest wyższa niż limit finansowania to inwalidzi wojskowi muszą dopłacić różnicę.

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (ZK)- otrzymują oni podobnie jak inwalidzi wojskowi wszystkie leki refundowane bezpłatnie z zaznaczeniem, że muszą dopłacić różnicę między ceną detaliczną a limitem finansowania, gdy ten będzie niższy od niej. Ponadto otrzymują oni całkowicie bezpłatnie leki leczące schorzenia związane z oddawaniem krwi, np. preparaty żelaza.

Pracownicy zakładów produkujących azbest (AZ)- otrzymują oni całkowicie bezpłatnie leki stosowane w schorzeniach powstających podczas pracy przy azbeście.

Jakie ilości leków refundowanych mogą przepisywać lekarze?

Aby recepta była ważna nie można przepisać na niej więcej niż pięciu leków gotowych, podwójnej ilości leku recepturowego oraz jednego leku gotowego, w przypadku jeśli w swoim składzie zawiera substancje odurzające lub psychotropowe. Lekarz może wystawić dla jednego pacjenta jednorazowo do dwunastu recept, z zastrzeżeniem, że okres stosowania nie może przekraczać 360 dni, a na jednej recepcie nie może znajdować się więcej preparatów niż na 120 dni stosowania. Wyjątkiem są środki antykoncepcyjne, na które można wystawić maksymalnie sześć recept na okresy stosowania następujące po sobie, nie przekraczające łącznie sześciu miesięcy. Inne zasady obowiązuje również w przypadku leków recepturowych takich jak maści, kremy, żele, pasty do stosowania na skórę, na które to można wystawić na jednej recepcie dziesięciokrotną ilość, jednorazowo można przepisać szesnaście takich recept z uwzględnieniem, że ich łączny okres stosowania nie może przekraczać 120 dni. Jeśli na recepcie nie ma odnotowanego sposobu dawkowania danego leku to można wydać maksymalnie dwa najmniejsze opakowania tego środka leczniczego. Natomiast jeśli dawkowanie zostało podane to pacjent może otrzymać ilość leku, na okres stosowania nie przekraczający 120 dni. Należy pamiętać o tych zasadach i sprawdzać po otrzymaniu recepty, czy przepisujący ją lekarz je respektuje. Jest to ważne, ponieważ po przyjściu do apteki ze źle wypisaną receptą możemy się spotkać z odmową jej realizacji.

Przeczytaj również

Szukaj

Zapytania

Cześć wszystkim, Mam 40 lat, dotychczas nie chorowałam poważnie. Od kilku lat miewam uczucie szybkiego bicia serca trwające od kilku do kilkudziesięciu sekund. Była u lekarza rodzinnego w EKG bez zmian. Odbyłam konsultacje kardiologiczną 2 lata temu. Wykonano Holtera- EKG w którym nie stwierdzono u mnie zaburzeń rytmu (wynik prawidłowy) Obecnie opisywane epizody zdarzają się coraz częściej i nie wiem co robić, proszę o poradę lub opinie!
Odpowiedzi (0)
Witam, mam 35 lat mieszkam w okolicach mocno zalesionych. W związku z nagłaśnianiem problemu boreliozy, oznaczyłam przeciwciała w kierunku borreli w dwóch klasach (IgG i IgM). Okazało się, że wynik IgG jest dodatni IgM ujemny. Poza występującymi od czasu do czasu dolegliwościami bólowymi stawów (głównie kolan)co dotychczas wiązałam z wysiłkiem fizycznym. Nie odczuwam innych dolegliwości. Czy taki wynik wymaga pogłębienia diagnostyki? Test (western blood) lub ewentualnego leczenia antybiotykiem?? Dziękuję za odpowiedzi.
Odpowiedzi (0)
Witam serdecznie, moja mama 75 letnia kobieta ostatnimi czasy miała wypadek samochodowy, w którym doznała urazu stawu biodrowego. Musiała przejść operację endoprotezowania. Aktualnie jest w domu jednakże nie potrafi się poruszać o własnych siłach. Na rehabilitację z NFZ niema co marzyć, dlatego szukam kogoś z Warszawy, kto za racjonalne wynagrodzenie podejmie się skutecznej rehabilitacji.
Odpowiedzi (1)